Sự truy cập của bạn bị cấm vì IP của bạn ko hợp lệ."); exit(); } return $ip; } function baoloi($msg,$time=60) { echo " Hệ Thống Từng Lửa-Firewall System


Cảnh báo:Phát hiện dấu hiệu Flood:
$msg"; if ($time!=-1) echo "Bạn vui lòng đợi $time s nữa."; echo "


Hệ Thống Từng Lửa © ".date('Y')."
"; if ($time!=-1) echo " "; echo "
"; exit(); } //--Xu ly truy cap $ip=get_ip(); $now=time(); if (file_exists("laivt_firewall/$ip".".deny"))//Neu bi khoa vinh vien { //Cam bang htaccess @chmod($laivt_fw_conf['htaccess'], 0666); @$ft=fopen($laivt_fw_conf['htaccess'],"a"); @fwrite($ft,"deny from $ip\n"); @fclose($ft); baoloi("IP của bạn $ip đã bị khóa truy cập để đảm bảo an toàn (Do hệ thông phát hiện dấu hiệu Flood nhiều lần từ IP của bạn).
Vui lòng sử dung email lúc bạn đã đăng kí thành viên liên lạc với BQT (Nhớ gửi kèm tên tài khoản),
qua email {$laivt_fw_conf['email_admin']} để bỏ khóa cho ip bạn(Nếu ko, IP sẽ dc tự mở khóa sau 24h)",-1); } elseif (file_exists("laivt_firewall/$ip".".lock")) //Neu dang bi khoa tam thoi { @chmod("laivt_firewall/$ip".".lock", 0666); @$time=file_get_contents("laivt_firewall/$ip".".lock"); if (file_exists("laivt_firewall/$ip".".lockcount")) $lock_count=file_get_contents("laivt_firewall/$ip".".lockcount"); else $lock_count=0; $wait=(($laivt_fw_conf['time_wait']*($lock_count+1))+$time)-$now; if ($wait>0)//Neu chu het thoi gian khoa { baoloi("IP của bạn $ip đã bị khóa truy cập để đảm bảo an toàn.",$wait); } else //Neu da het thoi gian doi thi bo khoa { @unlink("laivt_firewall/$ip".".lock"); @chmod("laivt_firewall/$ip", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip","w"); @fwrite($ft,"1|".$now); @fclose($ft); } } else //Neu chua bi khoa vinh vien va tam thoi { //Kiem tra xem IP nay da tung truy cap chua if (file_exists("laivt_firewall/$ip")) { //Neu IP nay da tung truy cap thi kiem tra so ket noi @chmod("laivt_firewall/$ip", 0666); @$c=file_get_contents("laivt_firewall/$ip"); $sinhvienit=explode("|",$c); $con=$sinhvienit[0]; $firttime=$sinhvienit[1]; if (($con+1)>=$laivt_fw_conf['max_connect'] && ($now-$firttime)<=$laivt_fw_conf['time_limit']) { //Neu so ket noi trong thoi gian gioi han lon hon quy dinh thi khoa IP tam thoi @chmod("laivt_firewall/$ip".".lock", 0666); $ft=fopen("laivt_firewall/$ip".".lock","w"); fwrite($ft,$now); fclose($ft); //Kiem tra xem IP nay da dat toi muc gioi han de khoa vinh vien hay ko if (file_exists("laivt_firewall/$ip".".lockcount")) { @chmod("laivt_firewall/$ip".".lockcount", 0666); @$lock_count=file_get_contents("laivt_firewall/$ip".".lockcount"); } else $lock_count=0; if (($lock_count+1)>=$laivt_fw_conf['max_lockcount']) { //Tang so lan khoa tam thoi len @chmod("laivt_firewall/$ip".".lockcount", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip".".lockcount","w"); @fwrite($ft,$lock_count+1); @fclose($ft); //Tien hanh khoa vinh vien bang firewall @chmod("laivt_firewall/$ip".".deny", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip".".deny","w"); @fclose($ft); //Tien hanh khoa vinh vien bang htaccess @chmod($laivt_fw_conf['htaccess'], 0666); @$ft=fopen($laivt_fw_conf['htaccess'],"a"); @fwrite($ft,"deny from $ip\n"); @fclose($ft); //Thong bao cho nguoi dung biet la minh bi khoa IP baoloi("IP của bạn $ip đã bị khóa truy cập để đảm bảo an toàn (Do hệ thông phát hiện dấu hiệu Flood nhiều lần từ IP của bạn).
Vui lòng sử dung email lúc bạn đã đăng kí thành viên liên lạc với BQT (Nhớ gửi kèm tên tài khoản),
qua email {$laivt_fw_conf['email_admin']} để bỏ khóa cho ip bạn(Nếu ko, IP sẽ dc tự mở khóa sau 24h)",-1); } else { @chmod("laivt_firewall/$ip".".lockcount", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip".".lockcount","w"); @fwrite($ft,$lock_count+1); @fclose($ft); baoloi("IP của bạn $ip đã bị khóa truy cập để đảm bảo an toàn.",$wait); } } elseif (($con+1)<$laivt_fw_conf['max_connect'] && ($now-$firttime)>=$laivt_fw_conf['time_limit']) { //Neu da qua muc thoi gian kiem tra thi reset lai @chmod("laivt_firewall/$ip", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip","w"); @fwrite($ft,"1|".$now); @fclose($ft); } else { @chmod("laivt_firewall/$ip", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip","w"); @fwrite($ft,($con+1)."|".$now); @fclose($ft); } } else { //Neu IP nay chua tung truy cap @chmod("laivt_firewall/$ip", 0666); @$ft=fopen("laivt_firewall/$ip","w"); @fwrite($ft,"1|".$now); @fclose($ft); } } ?> Database Error
Database Error Database error
The database has encountered a problem.

Please try the following:
  • Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
  • Open the diendan.srohanoi.com home page, then try to open another page.
  • Click the Back button to try another link.
The diendan.srohanoi.com forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.
 
We apologise for any inconvenience.